Handelsbetingelser

1. Generelle bestemmelser

1.1
Disse Almindelige Handelsbetingelser (”Betingelserne”) er gældende i erhvervsforhold (”business-to-business”) og ved enhver aftale mellem Respons2day ApS (”Leverandøren”, ”vi” ”vores” mv.) og kunden (”Kunden”, ”dig”, ”dine”, ”jeres” mv.).

1.2 
Betingelserne gælder uanset om du bestiller vores ydelser skriftligt, pr. telefon, email, eller på anden måde. Vi anbefaler, at du læser Betingelserne grundigt igennem inden et køb af vores ydelser.

1.3
Køb af vores ydelser og services kan ske ved skriftlig og mundtlig accept. Betingelserne kan dog kun fraviges ved udtrykkelig, skriftlig aftale mellem parterne.

1.4
Vi er et digitalt marketingsbureau, som yder uvildig rådgivning om digital markedsføring. Vi hjælper Kunden med at skabe overblik, forståelse, kvalitet og økonomisk værdi i den digitale markedsføring. Sagt på en anden måde er vi din digitale tolk, som via rådgivning og eksekvering, hjælper dig med at optimere din markedsføringsindsats på digitale platforme.

2. Aftalens dokumenter og rangorden

2.1
Vores aftale omfatter det af Kunden accepterede tilbud (”Tilbuddet”) og disse Betingelser

(herefter tilsammen ”Aftalen”).

2.2
Ved eventuelle uoverensstemmelser har delelementerne i Aftalen følgende rangorden:

2.2.1
Accepterede Tilbud

2.2.2
Betingelserne

.

3. Leverandørens Ydelser

3.1
Leverandøren skal levere de ydelser og services mv., som aftales mellem parterne i henhold til Leverandørens Tilbud (herefter ”Ydelserne”).

3.2
Vores ydelser og services er nærmere beskrevet på vores hjemmeside her: https://respons2day.dk/category/produkter/ .

3.3
Alle Tilbud fremsendt af Leverandøren har en gyldighed på 14 dage fra tilbuddet er sendt frem på mail, medmindre andet er aftalt eller fremgår af Tilbuddet.

3.4
Ændringer til allerede aftalte Ydelser skal aftales skriftligt. Dog gælder det, at hvis Leverandøren på Kundens skriftlige anmodning har leveret Ydelser, der ikke er omfattet af Tilbuddet, eller som på anden måde overstiger det oprindeligt aftalte omfang, skal sådanne Ydelser anses for leveret i henhold til denne Aftale, og Kunder skal da betale Leverandøren vederlag i overensstemmelse hermed.

3.5
Leverandøren skal udføre alle aftalte Ydelser samvittighedsfuldt og fagligt kompetent og i overensstemmelse med god professionel standard og praksis i branchen.

3.6
Medmindre andet udtrykkeligt aftales mellem parterne leveres alle Ydelser på et ikke-eksklusivt grundlag og på sådanne lokationer og tidspunkter, som fordres af Kunden, dog altid under rimelig hensyntagen til Leverandørens øvrige forretning.

4. Underleverandører

4.1
Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører. Leverandøren er ansvarlig for sine underleverandørers handlinger og undladelser i det samme omfang, som var Leverancen ydet til Kunden af Leverandøren selv.

5. Kundens forpligtelser

5.1
Kunden skal deltage aktivt og loyalt i opfyldelsen af Aftalen.

5.2
Kunden skal loyalt fremskaffe og udlevere til Leverandøren den information og dokumentation, som Leverandøren har behov for eller måtte anmode om, for at Leverandøren kan levere Ydelserne i rette tid og i den aftalte kvalitet.

5.3
Medmindre andet er aftalt mellem parterne, påhviler det Kunden at beskytte og sikre egne og tredjemands data og systemer, at foretage backup af egne data og systemer samt at iværksætte alle øvrige relevante  sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med god professionel standard og praksis.

6. Betaling og betalingsbetingelser

6.1
Alle oplyste priser er angivet i valutaen danske kroner og er eksklusive moms.

6.2
Leverandørens fakturaer forfalder med sidste rettidig betalingsdag 8 dage efter fakturadatoen.

6.3
Betalingen skal seneste foregå den dag, som er fremsendt af fakturaen, som angiver sidste betalingsdato. Som udgangspunkt har en forfaldsdatoen 8 dage efter fremsendt faktura, medmindre andet er aftalt.

6.4
Leverandøren fakturerer månedsvis forud. Ved hjemmeside / kampagneside produktion, faktureres ved levering af første korrektur. Ved trafikskabende digitale annoncekampagner faktureres ved igangsættelse af kampagnen.

6.5
Ved betaling efter betalingsfristen på de 8 dages forfald tilskrives der en rentetilskrivning på 1,75% pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,- DKK

6.6
Hvis Kunden gør indsigelse imod en del af en faktura, skal den indsigelsesfrie del af fakturaen betales ved forfaldstid. Den del af fakturaen, der er gjort indsigelse imod, forrentes i overensstemmelse med pkt. 6.5 ovenfor, medmindre parterne aftaler andet.

6.7
Hvis Kunden ikke afhjælper betalingsforsinkelsen inden en frist af 14 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav, er Leverandøren berettiget til straks at indstille alt videre arbejde og alle fremtidige leverancer, indtil betalingsmisligholdelsen er afhjulpet.

7. Ejendomsret og beskyttet information

7.1
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, har eller erhverver Kunden den fulde og uindskrænkede ejendomsret til alle resultater af Ydelserne fra Leverandøren.

Leverandøren bevarer dog ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er betalt af Kunden, inkl. evt. renter og omkostninger.

7.2
Leverandøren er berettiget til frit at bruge og udnytte den generelle viden og knowhow, som Leverandøren har opnået og erhvervet i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale. Leverandøren skal være berettiget til frit at bruge al sådan viden og knowhow til at forbedre eller udvikle nye eller tilsvarende løsninger, ydelser m.v. til gavn for andre kunder.

8. Fortrolighed

8.1
Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den anden parts forretningshemmeligheder og øvrige ejendom med den største fortrolighed og med fornøden omhu.

8.2
Ingen af parterne skal være berettiget til at offentliggøre, overgive til tredjepart eller på nogen anden måde gøre uautoriseret brug af den anden parts forretningshemmeligheder og øvrige ejendom uden forudgående skriftlig tilladelse fra denne anden part.

8.3
Leverandøren har dog uanset ovenstående ret til i markedsføringsøjemed at opgive Kunden samt generelle oplysninger om projektet og en eventuel slutkunde som reference. Parterne kan aftale nærmere om Leverandørens konkrete brug af Kundens projekt som reference.

9. Selvstændige parter

9.1
Ingen af en parts medarbejdere, underleverandører eller agenter er eller skal blive anset for at være den anden parts medarbejder, underleverandør eller agent i nogen sammenhæng af nogen art. Ingen bestemmelser i denne Aftale har som formål at bringe parterne i et forhold som arbejdsgiver-arbejdstager, som partnere, som joint venture-deltagere eller i noget som helst andet forhold end et konsulentforhold.

10. Misligholdelse, erstatning m.v.

10.1
Parternes erstatningspligt følger dansk rets almindelige regler med de afvigelser, der følger af Aftalen. I tilfælde af misligholdelse har parterne misligholdelsesbeføjelser svarende til dansk ret almindelige regler herom, herunder ret til at hæve Aftalen helt eller delvist, at kræve forholdsmæssigt afslag i eller tilbagebetaling af erlagte købesummer, erstatning m.v.

10.2
Leverandøren yder som udgangspunkt 14 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler, som ønsket udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af slutproduktet. På trafikskabende digitale annoncekampagner yders ingen reklamationsret efter korrektur af annoncen endelig er godkendt.

10.3
Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af forretning eller forretningsmulighed, forretningsafbrydelse, tab af forretningsoplysninger, tab af fortjeneste m.v.

10.4
Leverandøren fraskriver sig desuden ethvert ansvar for negativ omtale på kundens profil(er) på sociale medier.

10.5
Leverandøren fraskriver sig et hvert ansvar for det af kunden tilsendt materiale. Det er således kundens eget ansvar, at sørge for alt indhold og materiale overholder ophavsret, herunder at Leverandøren er berettiget til at bruge det i forbindelse med levering af de aftalte Ydelser til Kunden.

10.6
Kunden skal skadeløsholde Leverandøren for tab, som Leverandøren bliver påført som følge af ophavsretlige krænkelser, der skyldes, at Kunden ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til pkt. 10.5 ovenfor.

10.7
Leverandørens erstatningsansvar pr. erstatningspådragende begivenhed kan ikke under nogen omstændigheder overstige et beløb svarende til prisen (eksklusive moms) for den Ydelse, som ansvaret vedrører.

11. Ophævelse af aftalen

11.1
Aftaler kan opsiges med en måneds varsel inden månedsskifte, medmindre andet er aftalt. 

Desuden er en part berettiget til at hæve aftalen hvis:

11.1.1
Omgående, hvis den anden part væsentlig eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, og sådan misligholdelse ikke bringes til ophør indenfor en frist af 14 dage efter modtagelsen af skriftligt påkrav, og 

11.1.2
Omgående, hvis den anden part gør sig skyld i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser og afhjælpning ikke er muligt.

11.1.3
Omgående, hvis en part indgiver konkursbegæring eller bliver taget under konkursbehandling og boet ikke efter opfordring dertil indtræder i aftalen, hvis en part begærer om rekonstruktion eller indleder forhandlinger om akkord eller tilsvarende ordninger med sine kreditorer, eller hvis en part bliver taget under tvangsauktion eller på anden måde mister råderetten over sine aktiver.

12. Force majeure

12.1
Ingen af parterne er ansvarlige for manglende opfyldelse eller forsinkelse med opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til Aftalen, hvis sådan manglende opfyldelse eller forsinkelse er forårsaget af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, generalstrejker eller uro på arbejdsmarkedet, brand, epidemi eller pandemi, oversvømmelse, naturkatastrofer, valutarestriktioner, handelsembargoer, transportforsinkelser, afbrydelser eller sammenbrud i energiforsyning, efterlevelse af lovgivningen, love, bekendtgørelser, regler eller påbud, forbud eller andre regulativer udstedt af en offentlig myndighed eller af nogen anden årsag (uanset om sådan årsag er sammenlignelig eller ikke sammenlignelig med til de heri angivne eksempler), der ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol.

12.2
Hvis leveringsfristen ikke kan overholdes grundet forhold som Leverandøren ikke med rimelighed kunne eller burde have forudset, da tilbuddet blev fremsendt, aftales en passende alternativ leveringsdato ved førstkommende mulighed.

12.3
Leverandøren er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder hvis fejllevering, manglende levering eller afbrydelser af igangværende arbejder skyldes force majeure.

13. Overdragelse

13.1
Ingen af parterne er berettiget til at overdrage Aftalen til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

 

14. Lovvalg og værneting

14.1
Aftalen er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, idet der dog skal ses bort fra dansk international privatrets regler om lovvalg.

14.2
Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten løses ved de almindelige domstole med Københavns Byret som værneting i 1. instans med mulighed for henvisning og anke i henhold til retsplejelovens almindelige bestemmelser.