Leverings- og handelsbetingelser

Disse leverings- & Handelsbetingelser er gældende ved enhver aftale mellem Respons2day ApS og kunden. Det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundig igennem inden et køb. Køb af produkt / service kan ske ved skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftlig accept fra begge parter (Respons2day ApS & kunden), kan Leverings- & handelsbetingelser fraviges. Almindelige handels- ogleveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Respons2day ApS, CVR-nummer: 40 28 68 37

1. Generel information
1.1 Respons2day ApS er et digitalt bureau, som yder uvildig rådgivning og vi hjælper kunden med at skabe overblik, forståelse, kvalitet og økonomisk værdi i den digitale markedsføring. Respons2day er din digitale tolk, som via rådgivning og eksekvering, skaber konvertering.

1.2 Leverings- og handelsbetingelser gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Respons2day skriftligt, pr. telefon, e-mail, eller via Respons2day.dk eller på anden måde, uanset kommunikationsform medmindre andet er aftalt mellem Respons2day og kunden.

2. Tilbud
2.1 Alle tilbud fremsendt af Respons2day har en gyldighed på 14 dage fra tilbuddet er sendt frem på mail, medmindre andet er aftalt eller fremgår af tilbuddet.

3. Vores produkt
3.1 Respons2day udvikler, sælger og leverer produkter og ydelser: https://respons2day.dk/category/produkter/

4. Betaling
4.1 Alle oplyste priser er angivet i valutaen danske kroner og er eksklusiv moms.

4.2 Betalingen skal seneste foregå den dag, som er fremsendt af fakturaen, som angiver sidste betalingsdato. Som udgangspunkt har en forfaldsdatoen 8 dage efter fremsendt faktura. Medmindre andet er aftalt.

4.3 Respons2day fakturerer månedsvis forud. Ved hjemmeside / kampagneside produktion, faktureres ved levering af første korrektur. Ved trafikskabende digitale annoncekampagner faktureres ved igangsættelse af kampagnen.

4.4 Ved betaling efter betalingsfristen på de 8 dages forfald tilskrives der en rentetilskrivning på 1,75% pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,- DKK

5. Tavshedspligt og referencer
5.1. Respons2day ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

5.2. Respons2day ApS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

6. Reklamation
6.1 Respons2day yder som udgangspunkt 14 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler, som ønsket udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af slutproduktet. På trafikskabende digitale annoncekampagner yders ingen reklamationsret efter korrektur af annoncen endelig er godkendt.

6.2 Respons2day erstatningsansvar pr. erstatningspådragende begivenhed kan ikke under nogen omstændigheder overstige et beløb, svarende til prisen for den ydelse, som ansvaret vedrører, eksklusive moms.

7. Fortrydelsesret
7.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem Respons2day og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret, men kun en reklamationsret ved fejl og mangler. Det fremgår af punkt 6.1.

8. Force majeure
8.1 Respons2day kan ikke holdes ansvarlige for skade eller mangel på arbejde, der skyldes force majeure. Hvis leveringsfristen ikke kan overholdes grundet forhold som vi hos Respons2day ikke har kunne have forudset, da tilbuddet blev fremsendt, aftales en passende leveringsdato ved første kommende mulighed. Respons2day er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydes.

9. Ansvar
9.1 Respons2day er ikke ansvarlig for kundens datatab, indirekte tab og følgeskader.

9.2 Respons2day fraskriver sig ethvert ansvar ved negativ omtale på kundens profil(er) på sociale medier.

9.3 Respons2day fraskriver sig et hvert ansvar for det af kunden tilsendt materiale. Det er således kundens eget ansvar, at sørge for alt indhold og materiale overholder ophavsret, at man er berettiget til at bruge det.

10. Ejendomsforbehold
10.1 Respons2day bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling inkl. evt. renter og omkostninger er erlagt. Såfremt produktet er ændret eller forarbejdet, forbeholdes ejendomsretten således, at den omfatter de ændrede eller forarbejdede produkter til et beløb, der svarer til produktets værdi på salgstidspunktet.

11. Værneting
11.1 Eventuelt tvister og uoverensstemmelser i samarbejde mellem Respons2day og kunden vil det blive afgjort efter dansk ret med værneting i Københavns byret.

Besøg os her:

Eller her:

Videomøder

Vi holder gerne videomøde på f.eks. Skype, zoom eller MS teams.

Eller her:

Tal med en ekspert

Få vores vurdering af dine digitale marketing muligheder